HomeChina ProjectShopping Center商場設計

Shopping Mall

國內的商場設計已經是世界新的新的設計領域, 上海的傢俬城更是層出不窮..

上海傢俬城設計  
001  
002  
D1-001  
D1-002  
D1-003  
 D1-004  
D4-001  
D4-002  
D4-003  
 D4-004  

D6-001

 
 D6-002
D6-003  
 D6-004  
D6-005  
D7-001  
D7-002  
D7-003  
D7-005  
D7-006  
D8-003  
 D8-004  
D8-005  
D8-006  
   
Last modified on Monday, 05 January 2015 08:06
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments